บทความล่าสุด

การประยุกต์ใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวนเพื่อประเมินการคายระเหยน้ำรายฤดูกาล ในป่าเต็งรังภาคเหนือ ประเทศไทย
เพ็ญฤดี คำสอน รุ่งนภา แก้วทองราช พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ และ มนตรี แสนวังสี

พลวัตของสังคมพืชและการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังผสมสน ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ถวิกา คำใบ จรัญ มากน้อย ปรัชญา ศรีสง่า และประทีป ปัญญาดี

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และนิเวศวิทยาของเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม จังหวัดแพร่
สุจิตรา โกศล สุนารี วังลึก ธนภักษ์ อินยอด ธนภัทร เติมอารมณ์ วรรณา มังกิตะ และ ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ

ความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
แหลมไทย อาษานอก ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง ฑีฆา โยธาภักดี ภัทรวิชญ์ ดาวเรือง ประสิทธิ์ วงษ์พรม ทัศนัย จีนทอง วียะวัฒน์ ใจตรง และวัชระ สงวนสมบัติ

ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินต่อปริมาณน้ำในลำธารพื้นที่สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สำเริง ปานอุทัย สมชาย อ่อนอาษา บุญมา ดีแสง และต่อลาภ คำโย
วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (Thai Forest Ecological Research Journal)

เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านหลักการและการประยุกต์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ของนักวิจัยชาวไทยและนานาชาติ

บทความ

  • ปี2562ฉบับที่1
  • ปี2561ฉบับที่1
  • ปี2561ฉบับที่2
  • ปี2560ฉบับที่1

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.