บทความล่าสุด

พฤกษเคมีเชิงนิเวศของพืชสมุนไพรพังแหร วงศ์กัญชา ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ประเทศไทย
อัปสรสวรรค์ ใจบุญ, กีรติ ตันเรือน, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ภรภัทร สำอางค์, มานพ ผู้พัฒน์, กุสุมา ภูมิคอนสาร, วิชัย สันติมาลีวรกุล6 และทิวธวัฒ นาพิรุณ

ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของนกในป่าชายเลนฟื้นฟู บริเวณศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สุนทรีย์ เสือขำ, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, และประทีป ด้วงแค

การจำแนกหมู่ไม้ในสังคมพืชบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
วัฒนชัย ตาเสน และสมบูรณ์ สงวนสุข

ความหลากชนิดเฟินในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เบญจวรรณ ชิวปรีชา, สุพัตรา เจริญเวชธรรม, เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ และชัยมงคล คงภักดี

ลักษณะไม้ปลูกร่วมในระบบวนเกษตรกาแฟ ของพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ประครอง เชียงแรง และ แหลมไทย อาษานอก
วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (Thai Forest Ecological Research Journal)

เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านหลักการและการประยุกต์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ของนักวิจัยชาวไทยและนานาชาติ

บทความ

  • ปี2563ฉบับที่1
  • ปี2563ฉบับที่2
  • ปี2562ฉบับที่1
  • ปี2562ฉบับที่2
  • ปี2561ฉบับที่1
  • ปี2561ฉบับที่2
  • ปี2560ฉบับที่1

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.