บทความล่าสุด

โครงสร้างสังคมพืชและปัจจัยดินในพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูอายุ 40 ปี บริเวณต้นน้ำแม่สาคร จังหวัดน่าน
อนุสรณ์ สะสันติ รุ่งรวี ทวีสุข พิทักษ์ไทย ประโมสี อนุพงษ์ กาพจันทร์ และ แหลมไทย อาษานอก

อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่อการกระจายของชนิดไม้ป่าเต็งรัง ป่าสงวนป่าสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สุธีระ เหิมฮึก วิชญ์ภาส สังพาลี พีรพันธ์ ทองเปลว และ เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

ลักษณะสังคมพืชและปัจจัยดินของป่าเต็งรังแคระป้องกันไฟ 40 ปี ในพื้นที่วนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่
ปรัชญาภรณ์ ศรีคุณ รุ่งรวี ทวีสุข พิทักษ์ไทย ประโมสี เพชรัตน์ จันทร์แก้ว และ แหลมไทย อาษานอก

โครงสร้างและพลวัตป่าชายเลน ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล)
ประนอม ชุมเรียง นันทิกานต์ ปะดุกา และ ณัฐกาญดา ด้วงอ่อน

ความแตกต่างของการให้บริการทางนิเวศด้านการให้น้ำจากกิจกรรมการพัฒนาป่าไม้ที่ต่างกัน บริเวณลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
อรกานต์ เกษรบัว วีนัส ต่วนเครือ และ ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ

ปัจจัยแวดล้อม และโครงสร้างทางสังคมของแมลงผิวดิน ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน ในจังหวัดปทุมธานี
นนทชา สังข์น้ำมนต์ วัฒนชัย ตาเสน และ ยงยุทธ ไตรสุรัตน์

ผลของความเป็นกรด-ด่างของดินต่อการเติบโตและคุณภาพการให้สีครามของห้อม (Baphicacanthus cusia (Nees.) Bremek.) ในพื้นที่จังหวัดแพร่
ณัฐพร จันทร์ฉาย และ อัญศญา บุญประจวบ

อิทธิพลของแสงผ่านเรือนยอด และความหลากชนิดของไม้ต้นต่อการเติบโตของกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงา บริเวณสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน และสถานีเกษตรที่สูงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
ปณิดา กาจีนะ นริศ ยิ้มแย้ม ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ นลัท มัทวัง
วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (Thai Forest Ecological Research Journal)

เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านหลักการและการประยุกต์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ของนักวิจัยชาวไทยและนานาชาติ

บทความ

  • ปี2564ฉบับที่1
  • ปี2563ฉบับที่1
  • ปี2563ฉบับที่2
  • ปี2562ฉบับที่1
  • ปี2562ฉบับที่2
  • ปี2561ฉบับที่1
  • ปี2561ฉบับที่2
  • ปี2560ฉบับที่1

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.