บทความล่าสุด

ลักษณะเชิงหน้าที่ของพืชและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการร่วงหล่นและการสะสมของซากพืช พื้นที่ป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
ปณิดา กาจีนะ

ความหลากหลายของชนิดไม้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกระจายของสังคมพืชป่าผลัดใบ ในป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จังหวัดลำปาง
ศิริลักษณ์ ธรรมนุ, Joosang Chung, Hee Han, พิพัฒน์ เกตุดี และ นพคุณ แก้วสิงห์

ผลประโยชน์และมูลค่านิเวศบริการด้านการเป็นแหล่งผลิตของลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาริษา เสมอสา* สุรินทร์ อ้นพรม และพสุธา สุนทรห้าว

ลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของกล้ากาแฟอาราบิก้า 3 ระยะ ที่ปลูกภายใต้สภาพป่าดิบเขาระดับต่ำ ในเขตพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
พีรพันธ์ ทองเปลว* กฤษณะ ทองศรี ธีรานนท์ ปาสุธรรม สุธีระ เหิมฮึก เนตรนภา อินสลุด และวิชญ์ภาส สังพาลี

การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของหญ้าบริเวณพื้นที่ชิงเผา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก
สิริวัฒน์ หวังดี วรงค์ สุขเสวต อิงอร ไชยเยศ ปิยะ ภิญโญ และประทีป ด้วงแค*

การกระจายของพรรณพืชและซากพืช ในพื้นที่ป่าเต็งรังพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
จิราพร ปักเขตานัง, รัชนาวรรณ จอมป้อ, อรรถกฤษณ์ เชื้อกรด, สุณิสา ต้มกลั่น และต่อลาภ คำโย*
วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (Thai Forest Ecological Research Journal)

เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านหลักการและการประยุกต์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ของนักวิจัยชาวไทยและนานาชาติ

บทความ

  • ปี2563ฉบับที่1
  • ปี2562ฉบับที่1
  • ปี2562ฉบับที่2
  • ปี2561ฉบับที่1
  • ปี2561ฉบับที่2
  • ปี2560ฉบับที่1

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.